Kancelaria Podatkowa ADN

 • 22 208 28 88
  biuro@adn.com.pl

 • Menu

  Korekta roczna VAT naliczonego za 2017 rok w sektorze publicznym

  Struktura sprzedaży dla potrzeb podatku VAT oraz obowiązek sporządzania rocznej korekty podatku naliczonego w sektorze publicznym.

  Rozliczenia dotyczące podatku VAT, w podmiotach sektora publicznego, ustawodawca uregulował w sposób szczególny. Powyższe jest konsekwencją przede wszystkim różnorodności czynności realizowanych przez wskazane podmioty. Podatnicy działający w sektorze publicznym wykonują zarówno zadania, do których zobligowani są na podstawie przepisów prawa (działania te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT) jak i czynności realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych (działania podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT).

  Obowiązkiem każdego podatnika jest prawidłowe rozliczenie podatku VAT. W przypadku podmiotów z sektora publicznego, kluczowe jest właściwe odliczenie podatku naliczonego. Z początkiem 2016 r. Ustawodawca w przypadku występowania u danego podatnika, zarówno czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, jak i objętych tym podatkiem, wprowadził powinność obliczenia tzw. prewspółczynnika. Nowy obowiązek spowodował powstanie wielu wątpliwości, pytań i rozbieżności interpretacyjnych.

  Każdy podatnik z sektora publicznego powinien w szczególności ustalić:
  Czy dla danego podmiotu istnieje obowiązek obliczenia prewspółczynnika?
  Czy wybrana metodologia obliczenia prewspółczynnika jest właściwa?
  Czy sposób wyliczenia prewspółczynnika jest prawidłowy?
  Które transakcje należy zaliczyć do czynność opodatkowanych podatkiem VAT, a które do nieopodatkowanych?
  Jakie czynności powinny zostać wykazane w ewidencji i deklaracji?

  W tym miejscu należy przypomnieć, iż z początkiem 2017 r. dokonała się centralizacja w rozliczeniach podatku VAT w samorządzie terytorialnym. Jednostka taka jak gminy, powiat czy województwo oraz ich jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe) obecnie stanowią jednego podatnika podatku VAT (podatnikiem jest gmina, powiat, województwo). Przepisy ustawy o VAT, pomimo wskazanej centralizacji, obligują do obliczenia prewspółczynnika odrębnie dla każdej jednostki budżetowej i samorządowej.

  Fundamentalną zasadą podatku VAT jest jego neutralność. Podatnik nie powinien ponosić ekonomicznego ciężaru podatku VAT. Zasada ta realizowana jest przez prawo podatnika do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W przypadku podmiotów z sektora publicznego, podatek naliczony odliczany jest najczęściej według tzw. prewspółczynnikai współczynnika proporcji. Przedmiotowe wskaźniki wylicza się na podstawie struktury sprzedaży. Tym samym nieprawidłowa klasyfikacja transakcji dokonywanych przez podatnika z sektora publicznego skutkuje błędnym odliczeniem podatku naliczonego i zadeklarowaniem podatku VAT w nieprawidłowej wysokości.

  W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji takich jak: korekty faktur, korekty deklaracji, korekty JPK, powstanie odsetek od zaległości podatkowych, ustalenie przez organ podatkowy dodatkowego zobowiązania podatkowego należy prawidłowo ustalić wysokość prewspółczynnika. W tym celu, niezbędne jest prawidłowe rozpoznanie czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz czynności zwolnionych z podatku VAT. Następnie, w oparciu o ustaloną strukturę sprzedaży należy obliczyć prewspółczynnik wstępny. Prewspółczynnik wyliczany jest na podstawie danych za poprzedni rok podatkowy lub rok poprzedzający poprzedni rok podatkowy. Podatnik sam decyduje, który rok jest bardziej reprezentatywny. Przy wykorzystaniu wstępnie ustalonego prewspólczynnika, podatnik odlicza podatek naliczony przez cały bieżący rok podatkowy. Po zakończeniu danego roku należy ponownie obliczyć prewspółczynnik (tym razem już na podstawie rzeczywistej struktury sprzedaży za dany rok) i dokonać korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty.

  Prawidłowemu wyliczeniu prewspółczynnika nie sprzyjają wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacje indywidualne. W większości przypadków są one niekorzystne dla podatników. Interpretacje dotyczą zarówno wyboru samej metody
  wyliczenia prewspółczynnika jak i zagadnień związanych z ustaleniem struktury sprzedaży. Często wybór przez podatnika innej metody wyliczenia prewspółczynnika (niż obrotowa) spotyka się z negatywną oceną organów podatkowych.

  Warto zwrócić również uwagę na liczne rozbieżności w ustalaniu przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne charakteru prawnego poszczególnych transakcji dokonywanych przez podmioty z sektora publicznego. Przykładem mogą być czynności z zakresu pomocy społecznej, które są uznawane przez organy podatkowe za działalność gospodarczą zwolnioną z podatku VAT. Z kolei sądy administracyjne wskazują na charakter statutowy tej aktywności. Odmienny sposób klasyfikacji rzeczonej czynności wpływa na wysokość prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji. W konsekwencji powstaje ryzyko wystąpienia zaległości podatkowej.

  Początek 2018 r. będzie dla wielu podatników okresem, w którym należało będzie dokonać korekty prewspółczynnika wstępnego przyjętego na 2017 r.

  Jak przeprowadzić korektę prewspółczynnika?
  Czy przyjęte do wyliczenia prewspółczynnika dane zostały prawidłowo wybrane?
  Na te i wiele innych pytań udzielimy Państwu jednoznacznej odpowiedzi.

  W celu uzyskana pewności, że prawidłowo zostały wypełnione obowiązki w zakresie podatku VAT oferujemy Państwu wsparcie zarówno w samym przeprowadzeniu korekty podatku naliczonego za 2017 r. jak i stałe doradztwo podatkowe w zakresie bieżących rozliczeń podatkowych.

  Świadczenie usług doradztwa podatkowego w przedmiotowym zakresie:
  zakwalifikowanie dokonywanych przez podatnika transakcji do odpowiedniej grupy tj.: do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zwolnionych z podatku VAT lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT,
  obliczenie prewspółczynnika wstępnego i końcowego na podstawie prawidłowo określonej struktury sprzedaży i dokonanie korekty podatku naliczonego za 2017 r.,
  eliminację błędów w dokumentowaniu transakcji tj. wystawianiu faktur, prowadzeniu ewidencji podatkowych,
  analizę dokonywanych zakupów oraz przygotowanie wytycznych do kwalifikowania dokumentów zakupowych pod kątem prawa do odliczenia (ustalenie optymalnej metody określenia prewspółczynnika dla każdej jednostki),
  przedstawienie rozwiązań naprawczych i usprawniających rozliczenie podatku VAT.

  Pomoc w postaci usługi doradczej może polegać na:
  jednorazowej ocenie poprawności rozliczeń,
  sporządzeniu korekty podatku naliczonego w oparciu o wyliczony prewspółczynnik końcowy za 2017 r.,
  nawiązaniu stałej współpracy w zakresie wsparcia merytorycznego na dogodnych dla Państwa warunkach.

  Zapraszamy do kontaktu!

  22 208 28 88; 517 467 190
  biuro@ckadn.pl