Kancelaria Podatkowa ADN

 • 22 208 28 88
  biuro@adn.com.pl

 • Menu

  Kasy rejestrujące – zwolnienia w 2019 r.

  Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wyjątki od tej zasady ustanowiona są w drodze rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT. Z dniem 1 stycznia 2019 r., zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nowe rozporządzenia ma obowiązywać aż do końca 2021 r.

  Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe

  Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas zawiera zasadniczo dwa typy zwolnień: podmiotowe i przedmiotowe. Zwolnienia podmiotowe (zwolnienie ze względu na kwotę obrotu oraz zwolnienie podmiotowe ze względu na udział procentowy czynności zwolnionych z ewidencjonowania w całkowitym obrocie) pozwalają niektórym podatnikom (spełniającym warunki z rozporządzenia) na  nieewidencjonowanie wszelkich dokonywanych przez nich na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Z kolei zwolnienia przedmiotowe pozwalają na nieewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących niektórych (konkretnie wskazanych) czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

  Jeśli chodzi o zwolnienie podmiotowe na lata 2019 – 2021 utrzymane zostało zwolnienie dla podatników, których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20000 zł. Przy czym dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą limit ten jest liczony w proporcji do okresu wykonywania czynności dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym.

  Nadal podatnicy nie muszą zaliczać do ww. obrotu wartości dostawy nieruchomości oraz dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

  Utrzymany został system zwolnień podmiotowo-przedmiotowych u podatników, u których udział wartości dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w obrotach z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT jest większy niż 80%.

  Nowe rozporządzenie kontynuje trwający od lat procesu zawężania zakresu zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących, tak by docelowo do ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani zostali wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Sukcesywnie wykreślane są z załącznika do rozporządzenia zawierającego zwolnienia przedmiotowe z obowiązku stosowania kas fiskalnych kolejne czynności.

  Nowe regulacje od 2019 r.

  W porównaniu do stanu prawnego obowiązującego w 2018 r. zwolnieniu nie podlegają już:

  • transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta;
  • usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni;
  • usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich.

  Okres przejściowy

  Regulacje nowego rozporządzenia zawierają przepisy przejściowe w zakresie stosowania zwolnień dla grup podatników świadczących ww. usługi. W okresie przejściowym tj. od 1 stycznia 2019 r. do 31 maja 2019 r. zarówno podatnicy, którzy kontynuują świadczenie:

  • usług transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta;
  • usług związanych z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni;
  • usług w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich,

  jak i podatnicy, którzy rozpoczynają w tym okresie świadczenie wyżej wskazanych usług – nie będą obowiązani do ewidencjonowania tych usług za pomocą kas rejestrujących.

  Zgodnie bowiem z § 9 ust. 1 rozporządzenia w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 projektu rozporządzenia, którzy po dniu 31 grudnia 2018 r. do dnia 31 maja 2019 r. kontynuują świadczenie usług, objętych do dnia 31 grudnia 2018 r. zwolnieniem z ewidencji na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia obowiązującego w 2018 roku, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 maja 2019 r.

  Powyższe zasady mają również zastosowanie w przypadku podatników, którzy rozpoczynają świadczenie tych usług. Regulacje przejściowe zawarte w § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia pozwalają na korzystanie przez podatników z likwidowanych zwolnień do 31 maja 2019 r.

  Małgorzata Breda
  Dyrektor działu podatków pośrednich
  Kancelaria Podatkowa ADN

  Udostępnij